هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان ایرانی:

 هزینه شرکت کنفرانس برای دانشجویان 150 هزارتومان و سایر شرکت کنندگان (اعضاء هیات علمی، محققین و شرکت کنندگان آزاد جهت دریافت گواهی حضور) 200 هزارتومان می باشد.

پرداخت هزینه می بایست به حساب متمرکز دانشگاه نزد بانک مرکزی به شرح زیر پرداخت گردد:

نام سازمان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شماره شبا: IR270100004001108403019781

شناسه پرداخت : 379108478126500001201201710009

** پرداخت صرفا از طریق مراجعه به بانک ممکن می باشد، ترجیحا بانک ملی

** ارسال اسکن فیش واریزی به ایمیل دبیرخانه کنفرانس "[email protected]" جهت تایید حضور در کنفرانس و ارایه مقاله ضروری می باشد.